Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Wykonanie wiaty i altany ogniskowej na terenie Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu ogłasza zapytanie ofertowe na:„Wykonanie wiaty i altany ogniskowej na terenie Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego „Rybaczówka" w Turawie"


1.  Zamawiający:


Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole, NIP 754-11-56-361


2.  Opis przedmiotu zamówienia:

Część I -
Wiata o konstrukcji drewnianej, zgodna z załączoną dokumentacją stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (projekt budowlany, ogólna charakterystyka obiektu i obmiar).

Część II -
Altana Ogniskowa o konstrukcji drewnianej, zgodna z załączoną dokumentacją stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (ogólna charakterystyka obiektu i obmiar).

Miejsce realizacji: województwo opolskie, powiat opolski, gmina Turawa, 46-045 Turawa, miejscowość Turawa, dz. nr 1/15, k.m.6, obrębu Turawa.

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.


Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: projektem budowlanym (jeśli dotyczy), wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą.
Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
Okres gwarancji - minimum 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.


3.  Termin realizacji inwestycji:

Zadanie należy wykonać w terminie: do dnia 31.07.2020 r.


4.  Niezbędna wymagania dot. oferty:  

1)      Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub CEIDG (stosownie do formy prawnej działalności firmy oferenta). Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową;

2)      Oferta musi posiadać datę sporządzenia;

3)      Oferta musi zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr tel., NIP;

4)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (jedynie w odniesieniu do jednej z części przedmiotu zamówienia).

5)      Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania oraz w podziale na część I i część II przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, narzuty, dostawę i rozładunek.


5. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium  

 

Kryterium

Waga

(%)

Punkty

Cena

60

0-60

Termin realizacji

15

0-15

 

Dotychczasowa współpraca z  PZW

10

0-10

Gwarancja

15

0-15

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z poniższymi kryteriami:

 

  1. Cena – 60 %
  1. Termin realizacji – 15 %
  2. Dotychczasowa współpraca z PZW – 10 %
  3. Gwarancja – 15 %

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A + B + C + D,

gdzie:

Ad. A Ocena punktowa w ramach kryterium Cena zostanie dokonana wg następującego wzoru:


          najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia  
A = -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  x  60

                cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 60 punktów.

Ad. B Ocena punktowa w ramach kryterium Termin realizacji zostanie dokonana wg następującego

           wzoru:

 

             najmniejsza zaproponowana liczba dni wykonania zamówienia
B =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   x 15

        liczba dni wykonania zamówienia zaproponowana w badanej ofercie

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 15 punktów.

 

Ad. C Ocena punktowa w ramach Kryterium Dotychczasowa współpraca z PZW zostanie dokonana

            w następujący sposób:

 

·         Wykonane prace na rzecz PZW w ostatnich latach (bez uwag) – 10 pkt

·         Wykonane prace na rzecz PZW w ostatnich latach (z uwagami) – 5 pkt

·         Brak – 0 pkt

 

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 10 punktów.

 

Ad. D Ocena punktowa w ramach kryterium Gwarancja zostanie dokonana wg następującego

           wzoru:
         

           długość gwarancji wyrażona w miesiącach (ponad minimalną, wynoszącą 36 m-cy)
D = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 15

             najdłuższa gwarancja wyrażona w miesiącach (ponad minimalną, wynoszącą 36 m-cy)

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 15 punktów.

6. Łączna ocena ofert:

·      Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A Cena,  Kryterium B Termin realizacji, Kryterium C Dotychczasowa współpraca z PZW oraz Kryterium D Gwarancja, zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

·      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryteriach A, B, C, D). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Biurze Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole do dnia 01.04.2020 r. do godz.12:00, w formie papierowej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Wykonanie wiaty i altany ogniskowej na terenie Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie.8. Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2020 r. w siedzibie Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego przy ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole.

 

Zamawiający zastrzega, iż jeśli w dacie wskazanej powyżej, z uwagi na zagrożenie COVID-19, nie będzie możliwe otwarcie ofert, zostaną one otwarte w dniu 10.04.2020 r. , co nastąpi w siedzibie Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego przy ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole.

 

Osobą udzielającą informacji w postępowaniu jest Specjalista ds. gospodarczych – Monika Ostrowska, nr tel. 602 353 403.

 

9. Informacje dodatkowe:

 

1.       Zarząd Okręgu PZW zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

2.       Zależnie od treści ofert Zarząd Okręgu PZW zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na realizację w całości przedmiotu zamówienia lub na realizację jedynie części I lub tylko części II przedmiotu zamówienia (zależnie od wyboru Zamawiającego).

3.       Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29/01/2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

4.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  

10. Informacje dotyczące wyboru oferty:

 

1.       Zamawiający zawiadamia tylko wybranego oferenta, w sposób telefoniczny oraz na wskazany w ofercie adres e-mail.

2.       Wybrany oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o wyborze jego oferty.

 

Załączniki:

Dokumentacja projektowa

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

załącznik 21 rzut poziomy altana ogniskowa


załącznik 22 rzut wieżby dachowej  altana ogniskowa

załącznik 23 widok altana ogniskowa

załączniki graficzne

 

Data publikacji: 23.03.2020

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin