Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Zagospodarowanie Stawu Linowego w Januszkowicach oraz zagospodarowanie stawów na obszarze gmin Zdzieszowice i Gogolin

PRZETARG UNIEWAŻNIONY, ponieważ oferty opiewały na kwoty wyższe niż wartość środków przeznaczona na ich realizacje.

 

 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu,

ogłasza przetarg ofertowy na:  „Zagospodarowanie Stawu Linowego w Januszkowicach oraz zagospodarowanie stawów na obszarze gmin Zdzieszowice i Gogolin”.

 

Zamawiający:

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole, NIP 754-11-56-361

 


2. Opis przedmiotu zamówienia:


Część 1.
Zagospodarowanie Stawu Linowego w Januszkowicach oraz terenu wokół niego, utworzenie ścieżki ichtiologicznej, poprzez:

 

Wykonanie, dostawę i montaż:

Altany drewnianej o wym.: 4 m x 8 m, wys. 3,2 m;

Tablic edukacyjnych szt. 10; o wym.: 100 x 65 cm;

Tablicy informacyjnej szt. 1; o wym.: 100 x 150 cm.

Wykonanie robót budowlanych, polegających na:

Utwardzeniu terenu kruszywem kamiennym lub gruzem betonowym – 100 m2.

 

Szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania robót znajduje się w załączniku nr 1.


Część 2
. Zagospodarowanie stawów na obszarze gmin Zdzieszowice i Gogolin, budowę ścieżek ichtiologicznych, poprzez:

Wykonanie, dostawę i montaż:

Altany drewnianej o wym.: 4 m x 8 m, wys. 3,2 m;

Altany drewnianej o wym.: 4 m x 4,5 m, wys. 3,0 m wraz z dwoma ławostołami;

Tablic edukacyjnych szt. 20; o wym.: 100 x 65 cm;

Tablic informacyjnych szt. 2; o wym.: 100 x 150 cm.

 

Wykonanie robót budowlanych, polegających na:

Utwardzeniu terenu kruszywem kamiennym lub gruzem betonowym – 100 m2;

 

Szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania robót znajduje się w załączniku nr 2.

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

 

Okres gwarancji – minimalnie 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.

 

3. Termin realizacji inwestycji:

 

Zadanie należy wykonać w terminie: do dnia 15.11.2019 r.

 

4. Niezbędne wymagania dot. oferty:

 

Oferta musi być złożona na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 3);

 

Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową;

Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Oferta musi posiadać datę sporządzenia;

Oferta musi zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr tel., NIP;

Oferta musi zawierać kosztorys ofertowy;

Oferta musi dotyczyć całości zamówienia (czyli łącznie części 1 i części 2);

Oferta musi zawierać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS;

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawę i rozładunek.

Oferta powinna zawierać wykaz robót budowlanych, w celu wykazania wiedzy i doświadczenia oferenta. Wymagane jest wykazanie zrealizowania min. dwóch robót o podobnym zakresie, na łączną kwotę nie mniejszą niż  10.000,00 zł brutto (załącznik nr 4).

 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Biurze Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole do dnia 23.09.2019r. do godz. 13:00, w formie papierowej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zagospodarowanie stawów w Januszkowicach oraz zagospodarowanie stawów na obszarze gmin Zdzieszowice i Gogolin”.

 

7. Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2019 r., w siedzibie Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole.

 Osobą udzielającą informacji jest specjalista ds. gospodarczych – Monika Ostrowska nr tel. 602 353 403.

 

8. Informacje dodatkowe:

 
Zarząd Okręgu PZW zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29/01/2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  

9. Informacje dotyczące wyboru oferty:

 

Zamawiający zawiadamia tylko wybranego oferenta, w sposób telefoniczny oraz na wskazany w ofercie adres e-mail.

Wybrany oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o wyborze jego oferty.

 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 cz. 1
Załącznik nr 2 cz. 2
Załącznik nr 2 cz. 3
Załącznik nr 2 cz. 4
oferta przetargowa
wykaz robót budowlanych

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin