Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przetarg ofertowy na : "Wymianę mnicha spustowego na zbiorniku Hutnik w Tułowicach"

 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole
, ogłasza przetarg ofertowy na :
„Wymianę mnicha spustowego na zbiorniku Hutnik w Tułowicach”
nr działki 210 : polegający na:

 

  1. Zabezpieczeniu rurociągu przed utratą wody ze stawu – korkiem pneumatycznym,

  2. Zabezpieczenie powierzchni uszkodzonego mnicha lanserami,

  3. Usunięcie starego uszkodzonego mnicha spustowego,

  4. Wykonanie fundamentu pod nowy mnich spustowy,

  5. Posadowienie nowego mnicha,

  6. Zabezpieczenie betonem nowego mnicha,

  7. Zabezpieczenie grobli( piaskiem, tłuczniem, humusem) przy mnichu spustowym,

  8. Uporządkowanie terenu budowy po zakończonych pracach.

 

Jednocześnie zaznaczamy, że wymiana mnicha spustowego będzie odbywać się bez możliwości opuszczenia poziomu wody. Istnieje możliwość wglądu do dokumentacji  w siedzibie Biura Okręgu.

 

Termin realizacji : do uzgodnienia

 

Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna :

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta , nr telefonu, NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę,

- zawierać kosztorys ofertowy, wg kosztorysu ślepego

- zawierać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami na ZUS.

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń i zgłoszeń budowlanych.

Oferty należy składać w Biurze Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu,
ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole do dnia
29.03.2019r. godz. 13 :00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Przetarg ofertowy na wymianę mnicha spustowego na stawie Hutnik” wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony w dacie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty.

 

Załącznik: mnich_Tułowice

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin