Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przetarg ofertowy na : „Remont pomieszczeń w siedzibie OPZW w Opolu etap II”

 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu,

ogłasza przetarg ofertowy na :

Remont pomieszczeń w siedzibie OPZW w Opolu etap I” polegający na:

 

 1. Prowadzeniu prac remontowych w pomieszczeniu socjalnym- Korytarz-kuchnia,

 2. Prowadzeniu prac remontowych w pomieszczeniu wc,

 3. Prowadzeniu prac remontowych w pomieszczeniu po sklepie wędkarskim,

 4. Prowadzeniu prac remontowych w pomieszczeniu biurowym,

 5. Prowadzeniu prac remontowych w pomieszczeniu magazynowym,

 6. Roboty hydrauliczne,

 7. Roboty elektryczne- we wszystkich pomieszczeniach,

 8. Elementy wykończeniowe,

 9. Załadunek i wywóz gruzu.

 

Szczegóły są załączone w kosztorysie ślepym.

 

Termin realizacji : 30.08.2019r.

 

Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna :

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta , nr telefonu, NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę,

- zawierać kosztorys ofertowy, wg kosztorysu ślepego

- zawierać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami na ZUS.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń i zgłoszeń budowlanych.

Oferty należy składać w Biurze Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu,
ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole do dnia
29.03.2019r. godz. 13 :00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Remont pomieszczeń w siedzibie OPZW w Opolu etap I” wraz
z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony w dacie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2019 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole.

 

Osobą udzielającą informacji jest specjalista ds. gospodarczych –Maja Cymbalista nr tel. 602 353 403.

 

Zarząd Okręgu PZW zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Przetarg nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29/01/2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

Ocena ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów :

 1. Cena,

 2. Termin realizacji prac (od do)

 3. Okres gwarancji na wykonane roboty,

 4. Dotychczasowa współpraca

 

Informacje dotyczące wyboru oferty.

Zamawiający zawiadamia tylko wybranego oferenta, w sposób telefoniczny oraz e-mail.

Wybrany oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w ciągu dwóch tygodni od zawiadomienia.

 

 

Załącznik: Kosztorys ślepy

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,03DCBA556156B25B9AC0CC11DFEDA6EB37969750#/

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,6C5EC54994F5DEDA1706028B1B44CE60D64B70BC#/

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,2CBF9A54DDF2BCB7A90A4559535CBD1B70E7685B#/biuro.jpg


biuro_2.jpg

biuro_3.jpg

biuro_4.jpg


biuro_6.jpg


kuchnia_3.jpg


rzut.jpg

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin