Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki i ulgi 2022 - okręgowe i ogólnozwiązkowe

 

Wysokość członkowskiej składki na ochronę i zagospodarowanie wód

Okręgu PZW z/s w Opolu w 2022 r.

 

Składka pełna dla członków PZW

175 zł

Składka niepełna dla członków PZW bez muchy

174 zł

Składka niepełna dla członków PZW bez muchy i łodzi

173 zł

Składka pełna dla członków PZW 50 % (młodzież szkolna i studenci w wieku 16‑24 lat, członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia +10-letni staż

88 zł

Składka pełna dla członka uczestnika (członkowie uczestnicy do lat 16 i odznaczeni złotą odznaką z wieńcami)

0 zł

Składki uzupełniająca dla członków PZW – mucha

1 zł

Składki uzupełniająca  dla członków PZW – mucha i łódź

2 zł

Składka niepełna uzupełniająca (porozumienie graniczne z Okręgiem Wrocław)

10 zł

Składka niepełna uzupełniająca (porozumienie graniczne z Okręgiem Katowice)

70 zł

Składka okresowa jednodniowa dla członków PZW

30 zł

Składka okresowa trzydniowa dla członków PZW

60 zł

Składka okresowa tygodniowa dla członków PZW

90 zł

Opłata roczna - niezrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy.

350 zł

Opłata niepełna roczna - niezrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy bez muchy

349 zł

Opłata niepełna roczna - niezrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy bez muchy i łodzi

348 zł

Opłata jednodniowa - niezrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy.

50 zł

Opłata trzydniowa - niezrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy.

110 zł

Opłata 7-dniowa - niezrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy.

170 zł

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 30 zł.

Opłata egzaminacyjna ulgowa dla studentów do 24 lat wynosi 15 zł.

Młodzież szkolna jest zwolniona od opłaty egzaminacyjnej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

 

 

 

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień

w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód

Okręgu PZW z/s w Opolu w 2022 r.

 

 

1.      Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieopłatnie na wodach PZW tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2.      Członkowie PZW w wieku od 16 do 24 lat, posiadający legitymacje szkolne lub studenckie, są uprawnieni do 50 % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

3.      Honorowi członkowie PZW są zwolnieni z członkowskiej składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu na podstawie wpisów do legitymacji członkowskiej.

4.      Członkowie PZW - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami PZW - korzystają z 100 % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu na podstawie wpisów do legitymacji członkowskiej.

5.      Członkowie PZW - odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW - korzystają z 50 % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu na podstawie wpisów do legitymacji członkowskiej.

6.      Członkowie PZW odpowiednio od 65 roku życia (mężczyźni) i od 60 roku życia (kobiety), pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat weryfikowanego na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW - korzystają z 50 % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu.

7.      Do okresowych członkowskich składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu nie stosuje się jakichkolwiek ulg.

8.      Ulgę określoną w pkt 2 i w pkt 6 – w zakresie przesłanki wieku - stosuje się w ciągu całego roku kalendarzowego, w którym ukończono określony wiek.

9.      Ulgę określoną w pkt 6 stosuje się w przypadku, gdy opłacenie składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu następuje przy zaistnieniu (spełnieniu) obu przesłanek skorzystania z ulgi, tj.

a)    po osiągnięciu wieku (odpowiednio od 65 roku życia – mężczyźni i od 60 roku życia – kobiety) w rozumieniu postanowień pkt 8 powyżej

oraz

b)    po przekroczeniu 10-letniego stażu członkowskiego w PZW (liczonego łącznie) - przy czym spełnienie tej przesłanki winno nastąpić najpóźniej w dacie opłacenia składki.

 

  

 

Zgodnie z § 1 Uchwały Nr 361/IX/2021 ZG PZW z dnia 18 września 2021 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2022 r. pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje:

1) składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego, zwaną dalej składką członkowska ogólnozwiązkową,

2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, 

3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,

4) wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.

 

 

                                Załącznik Nr 1

do uchwały nr 361/IX/2021 ZG PZW

z dnia 18 września 2021 r.

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2022 r.

 

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

 

  1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
  2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.
  3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr  2

do uchwały nr 362/IX/2021 ZG PZW

z dnia  18 września  2021 r.

 

 

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2022 r.

 

 

1.      Młodzież do lat 14, niezrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2.      Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3.      Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4.      Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

5.      Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6.      Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7.      System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8.      Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9.      Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin